Výchovná poradkyně

Karin Koláčková
Tel. 548 422 755
Mail: kolackova(zavinac)zsblazkova.cz
Konzultační hodiny: středa 7.00 - 7.45

Činnost výchovné poradkyně:

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy:
 • věnuje péči žákům s rizikovým nebo problémovým chováním
 • shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky
 • vede databázi integrovaných žáků
 • vede databázi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Volba povolání:
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání a při vyplňování přihlášek na střední školy
 • spolupracuje se středními školami, podává informace o středních školách, poskytuje jejich propagační materiály
 • spolupracuje s úřadem práce a dalšími institucemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím

Metodická činnost:
 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, tvoření IVP
 • pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajištění poradenských služeb
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů