Základní škola a Mateřská škola Blažkova se představuje

ZŠ Blažkova se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná. Školu navštěvuje 629 žáků a působí na ní 37 pedagogů, 11 asistentů pedagoga a 8 vychovatelek školní družiny.

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život", kde začínají převažovat nové přístupy a metody vzdělávání. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu.

Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova apod., v současné době chystáme projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.

Vzhledem k tomu, že na škole působí speciální pedagogové, značná péče je věnována dětem s vývojovými poruchami učení či poruchami komunikačními. Integrovaným žákům je vypracováván individuální vzdělávací program. Při náprvě problémů způsobených vývojovými poruchami učení plně spolupracujeme s našimi partnery - PPP Kohoutova 4.

Od školního roku 2007/2008 probíhá na naší škole výuka podle školního vždělávacího programu "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy. V 6. třídě si pak děti mohou vybrat i jazyk německý.

Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Samozřejmostí je volný přístup k internetu pro všechny žáky a pedagogy školy. Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program.