Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova

Od 1. 9. 2016 začalo fungovat na naší škole školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagogové a od 1. 3. 2017 školní psycholožka.

Úkoly školního poradenského pracoviště:
 • pomoc při vyhledávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • reedukace specifických poruch učení
 • prevence výskytu rizikového chování
 • práce s kolektivem třídy
 • kariérové poradenství
 • individuální poradenské konzultace pro rodiče, děti, učitele
 • zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho zlepšování

Cíle poradenského pracoviště:
 • poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a učitelům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy
 • programy prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky s SVP a příprava podmínek pro úspěšnou integraci
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem
 • péče o mimořádně nadané žáky
 • poskytování služeb kariérového poradenství
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními