Informační leták

Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9, příspěvková organizace

Kontaktní adresa:
Blažkova 9, 638 00 Brno

Tel.:
548422740

Email:
skola@zsblazkova.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 – 12.00 a 13,00 – 14,30
Středa 8,00 – 12,00 a 13,00 – 14,30

Návštěvní hodiny pro rodiče:
a) podle plánu hovorových hodin a třídních schůzek
b) podle rozpisu konzultačních hodin vyučujících
c) po individuální domluvě

Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem MČ Brno – sever, kterou se dnem 1. 1. 1993 zřizuje:
Základní škola Blažkova 9, Brno, IČO: 49466631

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace:
Mgr. Petr Kapounek jmenován Radou města Brna usnesením R6/058, schůze konané 21. 3. 2012, s účinností od 1. 4. 2012.

Vymezení činnosti školy, pravomocí a působnosti ředitele školy:
Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zejména zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon, Vyhláškou MŠMT 48/2005 o základním vzdělávání, Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Školní stravování je vymezeno Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 o školním stravování.

Škola vyučuje podle:
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Škola pro život, č.j.: 826/2007. Tento dokument je k dispozici v tištěné podobě ve vstupní hale školy, nebo formou dálkového přístupu na webových stránkách školy zde.

Správní úkony vykonává ředitel na základě zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon a zákona 500/2004 Sb. Správní řád.

Ředitel školy
 1. Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
 2. Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a vzdělávacími programy
 3. Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 4. Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření
 5. Vytváří podmínky pro DVPP a pro práci Školské rady
 6. Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta
 7. Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
 8. Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení


Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
 1. Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
 2. Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny


Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
 1. Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu §18 ŠZ a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 ŠZ odst. 3
 2. Přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání podle §34 ŠZ a ukončení předškolního vzdělávání podle §35 ŠZ
 3. Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37 ŠZ
 4. Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2 ŠZ
 5. Přijetí k základnímu vzdělávání podle §46 ŠZ, přestupu žáka podle §49 odst. 1 ŠZ, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2 ŠZ a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 ŠZ
 6. Přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 ŠZ a následujících, VOŠ podle §93 ŠZ a následujících a v konzervatoři podle §88 ŠZ
 7. Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělávání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a §97 ŠZ
 8. Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4 ŠZ
 9. Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a §100 ŠZ
 10. Povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle §41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle §34b ŠZ


Ředitel příspěvkové organizace je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno podat odvolání ke KÚ Jihomoravského kraje, prostřednictvím ředitele školy.