Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Seznam identifikátorů žáků přijatých ke vzdělávání

Seznam identifikátorů přijatých žáků nejdete zde.

zveřejněno 30. 4. 2018


Kritéria pro přijetí do 1. tříd ve školním roce 2018 - 2019

V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do prvního ročníku ZŠ 78 uchazečů (zveřejněno v systému elektronického zápisu města Brna). Počet odpovídá stanoveným volným místům v daném školním roce tak, aby nedošlo k překročení kapacity ZŠ vzhledem k prostorovým možnostem školy, kapacitě budov a počtu tříd druhého stupně ZŠ.

Ředitel ZŠ rozhodne o přijetí a nepřijetí zájemců do prvního ročníku ZŠ na základě vyhodnocení následujících kritérií:Kritéria

a) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, budou přijati všichni zájemci na základě takto podaných žádostí.

b) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, bude při vyhodnocování žádostí postupováno následujícím způsobem:

 • přednostně budou přijaty dětí (žáci), jejichž trvalé bydliště náleží do spádového obvodu školy (dále jen spádové děti).
 • pokud počet spádových dětí překročí počet stanovených volných míst, čímž by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.
 • pokud nebudou všechna stanovená volná místa naplněna spádovými dětmi, budou po spádových dětech přednostně přijímány děti (žáci) nepatřící do spádového obvodu v tomto pořadí důležitosti:

           sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9
           dítě navštěvuje MŠ Brno, Nejedlého 13
           dítě, které absolvovalo „Pohádkovou školu“
           losování ze zbývajících žádostí až do stanoveného počtu volných míst


Den otevřených dveří na ZŠ Blažkova 9 je v úterý 20. 3. 2018 v 9.00; 10.00 a 11.00 hodin. Případné dotazy k zápisu a dnu otevřených dvěří směřujte na Mgr. Kateřinu Jelínkovou, zást. ředitele - tel.: 548 422 74215. 3. 2018Zápis žáků do základních škol ve městě Brně pro školní rok 2018/2019 bude probíhat elektronicky.

Zápis na naší škole se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. (15.00 - 18.00 ) a v pátek 6. 4. 2018 (15.00 - 18.00).

Odkaz k elektronickému zápisu - www.zapisdozs.brno.cz.Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

Povinná školní docházka

Odklad povinné školní docházky

Školní zralost